Povinné údaje

Informace povinně zveřejňované obcí Brniště na základě ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Obec Brniště je povinným subjektem, který má podle zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti, jako orgán územní samosprávy (§ 2 odst. 1 zákona).

Důvod a způsob založení

Právní postavení obce Brniště jako obce, územního samosprávného celku a právnické osoby upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., v platném znění) a Občanský zákoník (zákon č. 89/2012, v platném znění).

Organizační struktura

Orgány obce Brniště jsou:

  • zastupitelstvo obce
  • starosta
  • obecní úřad
  • iniciativní a kontrolní orgány Zastupitelstva obce (výbory)
  • iniciativní a poradní orgány Zastupitelstva obce (komise)

Obec Brniště zřídila zřizovací listinou jednu příspěvkovou organizaci:

Základní škola a Mateřská škola Brniště, okres Česká Lípa – příspěvková organizace

Ta byla zřízena za účelem poskytování základního vzdělání a výchovy žáků a poskytování předškolní výchovy dětí. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého s předchozím souhlasem krajského úřadu jmenuje a odvolává obec v souladu se zákonem č. 564/1990 Sb.