Povinné údaje

Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta a nebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Místo a způsob podání žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen informace)

  • písemné podání na kontaktní poštovní adresu osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
  • elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny obec@brniste.cz
  • osobní ústní podání do protokolu u vyřizujícího odboru na adrese obecního úřadu
  • pomocí jiných technických prostředků, zejména centrálního faxu na č. 487 850 193 nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu na adresu obec@brniste.cz, za podmínky, že podání bude do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným v předchozích třech bodech

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště či doručovací adresu. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které staví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Je-li žádost podávána elektronicky, musí tak být učiněno prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

Neobsahuje-li žádost náležitosti výše uvedené, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.