487 850 193 obec@brniste.cz

Vážení spoluobčané,

díky odstraňování následků minulých povodní je v naších obcích velmi nepříjemná dopravní situace. Vedení obce se snaží tuto situaci řešit a starosta obce zaslal dne 16. 7. 2012 stanovisko obce na Odbor dopravy MěÚ v České Lípě.

Text stanoviska:

Vážení!

Zasílám stanovisko k připravované další objízdné trase z důvodu výstavby dvou mostů přes Svitávku směrem na Nové Zákupy. Při projednávání obec nebyla přizvána ani informována! Obec Brniště zásadně nesouhlasí, aby přes část Velký Grunov a Brniště směrem na Velenice jezdily navíc další stovky kamionů do místní firmy. Již tak obrovské zatížení kamionové a traktorové dopravy zde máme díky místním firmám na denním pořádku. K tomu havarijní stav krajských silnic, které na takovou zátěž a provoz nejsou stavěné a na zásadní opravy stále nejsou finance. Již současný obchvat přes Velký Grunov je hotovým peklem pro místní občany a pokud vím, zaslali na toto téma petici. Navrhuji to řešit náhradním přemostěním mostem ze státních rezerv, jako to obec Brniště provedla v případě povodní 2010 mostem u mlýna přes Panenský potok. Další možností je vyvolat jednání s MMR ČR o možnosti prodloužení termínu realizace a dokončení stavby a tím oddálit další zatížení obce. Neboť v současné době obcí prochází již jedna objízdná trasa. Plně chápu nutnost výstavby mostů poškozených po povodních s využitím dotací. Na druhou stranu probíhají školní prázdniny, byly zahájeny žně a rozumím obavám občanů o jejich bezpečnost, zdraví a majetek. Děkuji za pochopení a řešení pro nás závažného problému.

S pozdravem

Na vědomí: KÚLK — odbor dopravy KSSLK — k rukám p. ředitele

Ing. Ivan Pastorek starosta

Do dnes (12. 8. 2012) se však obci nedostalo žádné odpovědi. Jediné, co se ohledně této situace děje, je vydání článku v Českolipském deníku dne 6. 8. 2012.


V následující dny proběhlo jednání s pracovníky KSSLK a stavební firmou. Na jeho základě vznikl soupis požadovaných opatření v souvislosti s připravovanou novou objízdnou trasou, která by měla být realizována během i po ukončení akce (viz přiložený e-mail). Za těchto okolností je obec nucena celou záležitost respektovat a souhlasit, neboť ve finále by stejně výstavba mostů započala i bez našeho souhlasu.

Ing. Ivan Pastorek

starosta obce

 

Dobrý den pane starosto,

na základě pondělního jednání zasílám přehled opatření, která bude KSSLK realizovat v souvislosti s opravou mostů na silnici III/26836 v Nových Zákupech na objízdné trase na silnici III/26834:

  1. Opěrná zeď vpravo za křižovatkou se silnicí III/2708: vzhledem ke stavu opěrné zdi a faktu, že se jedná o neopravitelné vady, bude nutná celková rekonstrukce zdi; tomu musí předcházet projekční příprava, zajištění stavebního povolení a výběr zhotovitele-v letošním roce tedy k rekonstrukci z časových (i finančních) důvodů nedojde, akce bude zařazena do plánu oprav pro stavební sezónu 2013. Pro zajištění bezpečnosti provozu na silnici III/26834 v místě opěrné zdi budou provedena, po konzultaci s DI Policie, opatření v podobě úpravy provozu SDZ (předpokládáme zúžení vozovky s úpravou přednosti protijedoucích vozidel a pravděpodobně snížení nejvyšší povolené rychlosti v místě).
  2. Opravy objízdné trasy na silnici III/26834: tyto byly již zahájeny v souvislosti s vedlejší objížďkou (od Mimoně do V .Grunova po křiž. s III/2709 na Noviny a od Zákup do V. Grunova po křiž. s III/2708), v současné době probíhá čerpání celozávodní dovolené v rámci firmy Silnice LK, a.s. a po jejím dočerpání budou práce pokračovat ve směru do Brniště.
  3. Během trvání uzavírek mostů a vedení objížděk je průběžně sledován stav vozovek a dopravního značení na objízdných trasách a případné závady jsou odstraňovány.
  4. Po skončení prací budou silnice, které slouží/budou sloužit jako objízdné trasy, uvedeny min. do stavu před zahájením prací (velkoplošné a lokální výspravy).
  5. Budou provedeny úpravy odvodnění na silnici III/27011 (u čp. 149).
  6. Bude provedena velkoplošná výsprava na silnici III/27011 na výjezdu směr Lindava (v délce cca 200 metrů).

S pozdravem

Tomáš Machalík,  vedoucí mostmistr a ing. Adéla Macháčková,  inspektor silniční sítě
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace