487 850 193 obec@brniste.cz

Informace – nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Dnem 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, kde jsou stanoveny lhůty kontrol čištění spalinové cesty a to např. při sezónním provoze 1x za rok při palivovém spotřebiči o výkonu do 50kW včetně. Lhůty kontrol nejsou jednotné, odvíjejí se od typu a výkonu palivových spotřebičů. Kontrola spalinové cesty musí být prováděna odbornou firmou, která vystaví potvrzení o provedení kontroly.

Úplné znění nařízení vlády je k nahlédnutí na obecním úřadě.