487 850 193 obec@brniste.cz

Archiv 2011 – 2012

Logo EU, Leader, LAG, Program rozvoje venkova

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Technika na údržbu zeleně v Brništi

traktor_karsitTato akce je financována dotací z Programu rozvoje venkova ČR

Poskytovatel: Státní zemědělský intervenční fond „SZIF“

Název MAS: LAG Podralsko o.s.

Místo realizace projektu: Brniště čp. 102, k.ú. Brniště

Opatření/podopatření/ záměr: Realizace místní rozvojové strategie

Registrační číslo: 11/014/41200/050/001905


Logo EU, Leader, LAG, Program rozvoje venkova

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Rekonstrukce v Základní škole ve Velkém Grunově

Tato akce je financována dotací z Programu rozvoje venkova ČR

Poskytovatel: Státní zemědělský intervenční fond „SZIF“

Název MAS: LAG Podralsko o.s.

Název projektu: Výměna oken a vstupních dveří v Základní škole v Brništi – část Velký Grunov

Místo realizace projektu: Velký Grunov 104, 471 29 Brniště – Velký Grunov

Opatření/podopatření/ záměr: Realizace místní rozvojové strategie

Registrační číslo: 11/012/41200/050/000478


Logo IOP, EU, MPMR

Zpracování územního plánu Brniště

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj

Identifikační číslo EIS: CZ .1.06/5.3.00/08.07017

Pro udržitelný rozvoj obce Brniště do budoucna vznikla potřeba vytvoření ÚP. Pořizovatelem je MěÚ Česká Lípa odbor rozvoje, majetku a investic, Úřad územního plánování zastoupený ing. Dařílkovou. Na základě sběru dat a požadavků od obce, právnických a fyzických osob bylo vypracováno zadání územního plánu Brniště.

Územní plán je základní rozvojovou koncepcí závaznou pro všechny fyzické i právnické osoby, které hodlají realizovat svůj záměr ve správním území obce Brniště. Cílem územního plánu, jako základní územně plánovací dokumentace, je ochrana stávajících hodnot nacházejících se v území a stanovení podmínek pro budoucí prostorové a plošné uspořádání tak zvanou urbanistickou koncepci. Proto by každý vlastník nemovitosti a též i potencionální investoři hodlající podnikat na území obce Brniště, měli směřovat svůj zájem v prvé řadě k územnímu plánu. Jeho investice nebo záměr je totiž stavem obsaženým v územním plánu dosti ovlivněn ne-li dokonce na něm zcela závislý. Koupě pozemku pro umístění například nového domu nemusí totiž ve skutečnosti znamenat, že tento dům tam bude možno umístit právě v ohledu na územní plán.

Na základě výběrového řízení byla pověřena firma TENET s.r.o. ke zpracování územního plánu a firma EKO BAU k vypracování posudku vlivu na životní prostřední (SEA). V současné době je obojí hotové, ještě se dopracovává objízdná trasa části Luhov pro případ těžby. Nyní nás čeká projednávání problematiky ÚP s dotčenými orgány a pak projednávání s veřejností o kterém budete včas informováni. Pořízení ÚP obce Brniště představuje náklady téměř 730 tis. Kč. Většina těchto nákladů není hrazena z obecního rozpočtu, ale z fondů EU v rámci integrovaného operačního programu, ze kterého se podařilo obci získat dotační prostředky.


Logo Člověk v tísni

Od společnosti Člověk v tísni, o.p.s. byl získán finanční příspěvek ve výši 60 tis. Kč na obnovení vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Brniště po povodních 2010, na nákup nové elektrocentrály a motorové pily


Logo Libereckého krajej

S přispěním Odboru dopravy Libereckého kraje jsme získali dotaci ve výši 80 tis Kč na instalaci 2 měřičů rychlosti a informativních dopravních značek v rámci Grantového fondu G-20 Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.