487 850 193 obec@brniste.cz

Povinné údaje

Informace povinně zveřejňované obcí Brniště na základě ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Obec Brniště je povinným subjektem, který má podle zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti, jako orgán územní samosprávy (§ 2 odst. 1 zákona).

Důvod a způsob založení

Právní postavení obce Brniště jako obce, územního samosprávného celku a právnické osoby upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., v platném znění) a Občanský zákoník (zákon č. 89/2012, v platném znění).

Organizační struktura

Orgány obce Brniště jsou:

  • zastupitelstvo obce
  • starosta
  • obecní úřad
  • iniciativní a kontrolní orgány Zastupitelstva obce (výbory)
  • iniciativní a poradní orgány Zastupitelstva obce (komise)

Obec Brniště zřídila zřizovací listinou jednu příspěvkovou organizaci:

Základní škola a Mateřská škola Brniště, okres Česká Lípa – příspěvková organizace

Ta byla zřízena za účelem poskytování základního vzdělání a výchovy žáků a poskytování předškolní výchovy dětí. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého s předchozím souhlasem krajského úřadu jmenuje a odvolává obec v souladu se zákonem č. 564/1990 Sb.

Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta a nebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Místo a způsob podání žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen informace)

  • písemné podání na kontaktní poštovní adresu osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
  • elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny obec@brniste.cz
  • osobní ústní podání do protokolu u vyřizujícího odboru na adrese obecního úřadu
  • pomocí jiných technických prostředků, zejména centrálního faxu na č. 487 850 193 nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu na adresu obec@brniste.cz, za podmínky, že podání bude do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným v předchozích třech bodech

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště či doručovací adresu. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které staví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Je-li žádost podávána elektronicky, musí tak být učiněno prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

Neobsahuje-li žádost náležitosti výše uvedené, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, pokud existuje.

Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, tj. u obecního úřadu Brniště. Způsob podání odvolání je stejný jako u příjmu žádosti a dalších podání.

Lhůta pro odvolání je uvedena v rozhodnutí, v poučení účastníků správního řízení o odvolání, ve kterém je uvedeno, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je tak možno učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává.

Odvolávací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno. Bylo-li odvolání podáno před oznámením rozhodnutí odvolateli, platí, že bylo podáno v první den odvolací lhůty.

V případě chybějícího či neúplného poučení lze odvolání podat do 15 dnů ode dne oznámení opravného usnesení, bylo-li vydáno, nejpozději však do 90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí: Osoba, která byla účastníkem, ale rozhodnutí jí nebylo správním orgánem oznámeno, může podat odvolání do 30 dnů ode dne, kdy se o vydání rozhodnutí a řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování, dozvěděla, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků, kterým ho správní orgán byl oznámit, zmeškání úkonu nelze prominout. Toto Ustanovení neplatí pro účastníky uvedené v § 27 odst. 1 správního řádu.

Neoznámení rozhodnutí se nemůže dovolávat ten, kdo se s ním prokazatelně seznámí. Na takového účastníka se hledí, jako by mu správní orgán doručil rozhodnutí s chybějícím poučením.

Odvolání musí mít náležitostí uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Formuláře pro odvolání nejsou k dispozici.

Popisy postupů, návody pro řešení životních situací

Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat (návody pro řešení životních situací) naleznete na Portálu veřejné správy ČR.

Předpisy

Nejdůležitější používané právní předpisy jsou přístupné k fyzickému nahlédnutí na OÚ Brniště v pracovních dnech v době, po kterou je úřad otevřen pro veřejnost (otvírací hodiny). Právní předpisy Obce Brniště (obecně závazné vyhlášky a nařízení) v kanceláři OÚ Brniště.

Úhrady za poskytování informací

Bezplatně.

Licenční smlouvy

ID Datové schránky: 8pyavir