487 850 193 obec@brniste.cz

P o z v á n k a

na 37. zasedání Zastupitelstva obce Brniště, které se koná dne

ve středu 29. ledna 2014
od 17. hodin na sále KD Brniště

Program:
1) Zahájení, schválení programu jednání
2) Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEPS, a.s.. pro změnu stavby vedení 400 kV TR Babylon – TR Bezděčín
3) Dohoda o jednorázové náhradě za omezení v užívání nemovitosti s ČEPS, a.s. v souvislosti se stavbou vedení 400 kV TR Babylon – TR Bezděčín
4) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce, a.s. na poz. p.č. 631/1 v k.ú. Hlemýždí
5) Smlouva o právu provést stavbu s KSSLK na pozemku p.č. 209 v k.ú. Velký Grunov – havárie opěrné zdi
6) Měsíční odměny a příplatky poskytované neuvolněným členům zastupitelstev obcí od 1.1.2014
7) Zadání pro vytvoření územní studie pro plochu Z8 na výstavbu RD pro pořizovatele ÚP MěÚ Česká Lípa, úřad územního plánování
8) Různé
9) Diskuze
10) Závěr