487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 17. zasedání ZO Brniště konaného dne 25. 4. 2012 od 17 hodin na sále kulturního domu v Brništi.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Rozpočtové opatření č. 1/2012
 3. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podralsko za rok 2011
 4. Zařazení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Brniště za rok 2011
 5. Potvrzení ve funkci – ředitelka ZŠ a MŠ v Brništi dle § 166 odst.3 zč.č 561/2004 Sb.
 6. Nabídka a smlouva na zpracování lesního hospodářského plánu pro obec Brniště na roky 2014-2023
 7. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku pod MK p.č. 270/15 v k.ú. Velký Grunov
 8. Vyjádření k žádosti Města Mimoň na zřízení pověření 3.stupně výkonu veřejné správy
 9. Smlouva o nájmu pozemků – orná půda a trvalé travní porosty se ZOD
 10. Žádost nájemkyně prodejny čp. 106 v Brništi – rozšíření prodejny o minibufet
 11. Prodej pozemku p.č. 582/6 v k.ú. Luhov u Mimoně
 12. Prodej pozemku p.č. 344/3 v k.ú. Luhov u Mimoně
 13. Různé
 14. Informace starosty
 15. Diskuze
 16. Závěr

Ing. Ivan Pastorek

starosta