487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 18. zasedání ZO Brniště konaného dne 30. 5. 2012 od 17 hodin na sále kulturního domu v Brništi.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Znovuprojednání žádosti – rozšíření prodejny čp. 106 o minibufet
 3. Rozpočtové opatření č. 2/2012
 4. Závěrečný účet Obce Brniště za rok 2011
 5. Zpráva o kontrole hospodaření Obce Brniště za rok 2011
 6. Návrh darovací smlouvy VLS ČR – pozemky v k.ú. Luhov u Mimoně
 7. Schválení zpracovatele zadávacího řízení pro výběr dodavatele svozu TKO
 8. Stanovení prodejní ceny pozemků – zahrádky v k.ú. Hlemýždí
 9. Projednání investice – výměna oken v budově čp. 102 OÚ Brniště
 10. Žádost o pronájem kavárny na Lesním zátiší na zářijové oslavy obce
 11. Různé
 12. Informace starosty
 13. Diskuze
 14. Závěr

Ing. Ivan Pastorek

starosta