487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 21. zasedání ZO Brniště konaného dne 29. 8. 2012 od 17 hodin v areálu Lesního zátiší v Brništi.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Rozpočtové opatření č. 5/2012
 3. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Brniště
 4. Bezúplatný převod pozemku 456/2 v k.ú. Velký Grunov o ÚZSVM
 5. Pronájem pozemků k hospodaření se ZOD a.s. Brniště
 6. Žádost FK Brniště o pronájem nemovitosti v k.ú. Velký Grunov
 7. Žádost FK Brniště na spolufinancování obce při výstavbě (rekonstrukci) sportovníhom areálu
 8. Prodej pozemku p.č. 81/8 v k.ú. Hlemýždí
 9. Žádosti o prodej pozemků – 194/2, částí 582/6 vše v k.ú. Luhov u Mimoně
 10. Žádost o odkoupení st.p.č. 37/2 a o zřízení věcného břemene na p.č. 35/13 v Hlemýždí
 11. Žádost o prodloužení vodovodního řádu v k.ú. Brniště
 12. Různé
 13. Informace starosty
 14. Diskuze
 15. Závěr

Ing. Ivan Pastorek
starosta