487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 23. zasedání ZO Brniště konaného dne 13. 10. 2012 31.10.2012 od 17 hodin na sále kulturního domu v Brništi.
Program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Rozpočtové opatření č. 7/2012
 3. Závěrečné projednání a vydání Územního plánu obce Brniště
 4. Žádost o stanovisko k PD ke stavebnímu povolení firmě HS EKOMETAL s.r.o.
 5. Žádost o projednání a schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemku pod MK – p.č. 175/5 v k ú. Brniště
 6. Projednání změny hranic parcel 628/1 a st. 48 v k.ú. Hlemýždí
 7. Žádost o povolení zvláštního užívání MK p.č. 670/1 v k.ú. Hlemýždí – připojení vodovodní přípojky
 8. Různé
 9. Informace starosty
 10. Diskuze
 11. Závěr

Ing. Ivan Pastorek
starosta