487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 24. zasedání ZO Brniště konaného dne 28. 11. 2012 od 17 hodin na sále kulturního domu v Brništi.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Rozpočtové opatření č. 8/2012
 3. Návrh rozpočtu obce na rok 2013 a rozpočtového výhledu na období 2014-2016
 4. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 5. Výběrové řízení na svoz komunálního odpadu
 6. Výběrové řízení na elektropráce
 7. Výběrové řízení na výstavbu víceúčelového hřiště v Brništi
 8. Bezúplatný převod pozemku p. č. 121/4 v k.ú. Brniště od ÚZSVM
 9. Smlouva na zajištění programu poutě na rok 2013
 10. Podpora výzvy starostů „Zastavte dokončení II. fáze reformy veřejné správy“
 11. Žádost na pronájem obecních pozemků na zemědělskou činnost v k.ú. Luhov u Mimoně
 12. Žádost o využití obecních pozemků pro účely koňské stezky Podralskem
 13. Žádost o zřízení věcného břemene přípojky NN na obecním pozemku 358/1 v k.ú. Velký Grunov
 14. Žádost o finanční podporu na střelecký sport
 15. Odměny členům komisí a aktivním občanům na rok 2012
 16. Různé
 17. Informace starosty
 18. Diskuze
 19. Závěr

Ing. Ivan Pastorek

starosta