487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 28. zasedání ZO Brniště konaného dne 27. 3. 2013 od 17 hodin na sále kulturního domu v Brništi.

Program:

  1. Zahájení, schválení programu jednání
  2. Bezúplatný převod p. p. č. 1660 v k. ú. Brniště od ÚZSVM Česká Lípa
  3. Smlouva o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
  4. Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2012
  5. Využití obecních pozemků pro účely koňské stezky Podralskem
  6. Žádost o obnovení pronájmu Brnišťského rybníku – MS Diana Brniště
  7. Různé
  8. Informace starosty
  9. Diskuze
  10. Závěr

Ing. Ivan Pastorek

starosta