487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 29. zasedání ZO Brniště konaného dne 24. 4. 2013 od 17 hodin na sále kulturního domu v Brništi.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Rozpočtové opatření 3/2013
 3. Schválení účetní uzávěrky obce za rok 2012
 4. Změna dodavatele stavby „Víceúčelové hřiště Brniště“
 5. Stanovisko obce k znovuobnovení těžby kamene na Tlustci
 6. Mandátní smlouva na přípravu realizace výstavby chodníků a nabídka projektových prací
 7. Nájemní smlouva na pronájem Brnišťského rybníku pro MS Diana Brniště
 8. Žádost o využití pozemků pro účely koňské stezky
 9. Prodej pozemku p.č. 88/5 v k.ú. Hlemýždí
 10. Prodej pozemků p.č. 1102/14 a 1102/15 v k.ú. Velký Grunov
 11. Žádost o koupi pozemků p.č. 36/1, 36/4 a 36/6 v k.ú. Velký Grunov
 12. Žádost o urovnání vlastnických poměrů poz.parcel u objektu Brniště čp. 61
 13. Žádost o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1686/1 v k.ú. Brniště
 14. Žádost o pronájem pozemku p.č. 70/1 v k.ú. Brniště
 15. Různé
 16. Informace starosty
 17. Diskuze
 18. Závěr

Ing. Ivan Pastorek

starosta