487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 35. zasedání ZO Brniště konaného dne 27. 11. 2013 od 17 hodin na sále kulturního domu v Brništi.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Zpráva o hospodaření v obecních lesích za rok 2013
 3. Rozpočtové opatření č. 8/2013
 4. Návrh rozpočtu obce na rok 2014, rozpočtový výhled na období 2015-2018
 5. Rozpočet Mikroregionu Podralsko na rok 2014
 6. Návrh směrnice upravující pravidla postupu při pořizování změn územního plánu
 7. Smlouva na zajištění kulturního programu poutě na rok 2014
 8. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.č. 294 v k.ú. V.Grunov od SPÚ
 9. Smlouva o právu provedení stavby „Brniště – chodník I.etapa“ s ÚZSVM
 10. Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na odstraňování škod způsobených obci povodněmi v r. 2013 od Ministerstva dopravy ČR
 11. Odměny členům komisí a aktivním občanům za rok 2013
 12. Žádost o snížení nájemného pro prodejnu Brniště čp. 106
 13. Podnět na pořízení změny územního plánu – společnost Glass Metal s.r.o.
 14. Různé
 15. Informace starosty
 16. Jednání se společností Kamenolom Brniště a.s.
 17. Diskuze
 18. Závěr