487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 36. zasedání ZO Brniště konaného dne 18. 12. 2013 od 17 hodin na obecním úřadě v kanceláři starosty.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Rozpočtové opatření č. 9/2013
 3. Schválení rozpočtu obce na rok 2014 a  rozpočtového výhledu na období 2015-2018
 4. Podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) na akci Chodník Velký Grunov a Brniště I. etapa
 5. Nový návrh smlouvy o právu provést stavbu s Libereckým krajem
 6. Žádosti na pořízení změny č. 1 Územního plánu – společnost Glass Metal s.r.o. a David Matys
 7. Návrh Směrnice č. 1/2013 upravující pravidla postupu při pořizování změn ÚP
 8. Žádost Podralského nadačního fondu o pronájem  pozemků přilehlých k Ekocentru v Brništi
 9. Různé
 10. Informace starosty
 11. Diskuze
 12. Závěr