487 850 193 obec@brniste.cz

P o z v á n k a
na 39. zasedání Zastupitelstva obce Brniště, které se koná dne
ve středu 26. března 2014 od 17. hodin na sále KD Brniště
Program:
1) Zahájení, schválení programu jednání
2) Rozpočtové opatření č. 2/2014
3) Podání žádosti na 58. výzvu OPŽP – zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní vybudování varovného systému
4) Partnerská smlouva o zajištění majetkových a provozních náležitostí projektu Varovný systém II. Ochrany před povodněmi a přírodními živly Mikroregionu Podralsko
5) Podmínky obce Brniště pro možné udělení souhlasu k těžbě na Tlustci
6) Smlouva o dílo s firmou Tenet, spol. s r.o. na zpracování územní studie plochy Z9 Územního plánu Brniště
7) Stanovení komise pro výběr dodavatele opravy MK ve Velkém Grunově v rámci povodní 2013 z dotace Ministerstva dopravy
8) Nabídka projektových prací a inženýrské činnosti na pokračování akce budování chodníků v letech 2015-2016
9) Žádost firmy ZEPS s.r.o. o zřízení obtoku na p.p.č. 109/1 v k.ú. V.Grunov v rámci opravy opěrné zdi na silnici III/2708
10) Žádost o pronájem pozemků v katastru Luhov u Mimoně p.č. 490/11, 490/5 a 490/4
11) Žádost o zapůjčení areálu Lesního zátiší na konání „Brnišťského půlmaratónu“ dne 26.4.2014
12) Žádost o odkoupení pozemku p.č. 114 v k.ú. Luhov u Mimoně
13) Žádost o pronájem areálu Lesního zátiší pro firemní akci Johnson Controls konanou dne 23.8.2014
14) Různé
15) Informace starosty
16) Diskuze
17) Závěr