487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 41. zasedání ZO Brniště konaného dne 13.9.2010 od 16 hodin na obecním úřadě.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu
 2. Projednání „Směnné smlouvy“ na pozemky st.25/2 a 25/1 v k.ú. Luhov
 3. Rozpočtový výhled „Mikroregionu Podralsko“ do roku 2013
 4. Rozpočtové opatření č. 2-2010 „Mikroregion Podralsko“
 5. Smlouva o bezúplatném převodu p.č. 89 v k.ú. Hlemýždí
 6. Projednání participace obce na protidrogové politice v Libereckém kraji
 7. Prodej části p.p.č. 59/1 v k.ú. Velký Grunov
 8. Nabídka zimní údržby MK na období 2010-2011
 9. Rozpočtová opatření obce
 10. Odměny občanům za pomoc při povodních
 11. Organizační
 12. Diskuze
 13. Usnesení a závěr