487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 5. zasedání ZO Brniště konaného dne 30. 3. 2011 od 17 hodin na sále kulturního domu v Brništi.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání,
 2. Přihláška za člena Honebního společenstva Pertoltice p. Ralskem
 3. Pokyny pro hospodářskou těžbu prováděnou lovem na udici pověřenou osobou na vodní nádrži Vratislav pro rok 2011
 4. Rozšíření komise kulturní na komisi pro kulturu a sport
 5. Smlouva o bezúplatném převodu p.č. 599/2 v k.ú. Luhov od ÚZSVM
 6. Žádost o odkoupení části p.č. 77/1 v k.ú. Hlemýždí
 7. Žádost o prodej pozemků p.č. 1616, 1617 – ostatní plocha v k.ú. Brniště
 8. Žádost o odkoupení pozemku č. 1563/2 v k.ú. Hlemýždí
 9. Znovuprojednání záměru prodeje pozemku č. 331/2 v k.ú. Velký Grunov
 10. Žádost o uzavření smlouvy o odprodeji bytu Luhov čp. 38
 11. Pronájem kavárny na Lesním zátiší v době konání pouti
 12. Stanovení komise pro výběr nájemce v pohostinství Velký Grunov a dodavatele výměny oken v Základní škole ve Velkém Grunově
 13. Různé
 14. Diskuze
 15. Návrh na usnesení
 16. Závěr

Ing. Ivan Pastorek
starosta