487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 6. zasedání ZO Brniště konaného dne 27. 4. 2011 od 17 hodin na sále kulturního domu v Brništi.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Brniště a společností ČEZ Distribuce
 3. Žádost o uzavření kupní smlouvy na byt. jednotku v domě čp. 37 Luhov
 4. Závěrečný účet obce za rok 2010 a kontroly hospodaření Obce Brniště za rok 2010
 5. Zařazení hospodářského výsledku za rok 2010 – PO ZŠ a MŠ Brnitště
 6. Projednání kompetencí starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
 7. Projednání investičních záměrů obce pro léta 2012-2014
 8. Sociální služby Města Mimoně – projekt sociální automobil – žádost o příspěvek
 9. Schválení prodeje p.č. 59/13 o výměře 138 m2 v k.ú. Velký Grunov
 10. Schválení pronájmu části pozemku p.č. 77/1 v k.ú. Hlemýždí
 11. Žádost o rozšíření pouličního osvětlení
 12. Různé
 13. Informace starosty
 14. Diskuze
 15. Usnesení a závěr

Ing. Ivan Pastorek

starosta