487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 8. zasedání ZO Brniště konaného dne 29. 6. 2011 od 17 hodin areálu Lesního zátiší v Brništi.

Program:

 1. Zahájení a schválení programu jednání
 2. Partnerská smlouva k projektu – Varovný systém II. ochrany před povodněmi a přírodními živly Mikroregionu Podralsko
 3. Finanční příspěvek na obnovu vybavení JSDH po povodních 2010 od společnosti Člověk v tísni, o.p.s.
 4. Rozpočtové opatření 3/2011
 5. Projednání záměru zdvojení stávajícího vedení 400 kV Babylon – Bezděčín
 6. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1598/1 u domu čp. 120 Brniště
 7. Žádost o odkoupení pozemků p.č. 1616 a 1617 v k.ú. Brniště
 8. Různé
 9. Informace starosty
 10. Diskuze
 11. Závěr

Ing. Ivan Pastorek

starosta