487 850 193 obec@brniste.cz

Zveme Vás na 9. zasedání ZO Brniště konaného dne 31. 8. 2011 od 17 hodin na sále kulturního domu v Brništi.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Rozpočtové opatření č. 4-2011
 3. Záměr bezúplatného převodu pozemků od ÚZSVM p.č. 687/2 část e k.ú. Hlemýždí, místní komunikace p.č. 1605/1 v k.ú. Brniště, pozemky ost. komunikace p.č. 1120/3, 456/2, 270/1 v k.ú. Velký Grunov
 4. Projednání záměru koupě pozemku p.č. 273/3 v k.ú. Velký Grunov o výměře 163 m2 od PF Liberec
 5. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 599/2 v k.ú. Luhov u Mimoně se společností ELMO Schoř, s.r.o. z důvodu obnovy sítě NN a uložení kabelu do země
 6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 114 v k.ú. Luhov u Mimoně z důvodu stavby vodovodní přípojky
 7. Žádost obce o udělení trvalé výjimky dle § 14 z.č. 258/2000 Sb. – hygienické zařízení v objektu MŠ Brniště čp. 28
 8. Obnovená žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1598/1 v k.ú. Brniště u domu čp. 120
 9. Žádost o pronájem či odkoupení části pozemku p.č. 325/1 v k.ú. Velký Grunov
 10. Projednání prodeje obecních pozemků v k.ú. Brniště současným uživatelům a to p.č. 16/1, 16/2, 96/1, 96/3 a stavebních parcel č. 269 a 279
 11. Návrh regenerace a stabilizace historické zeleně v okolí kostela v Brništi
 12. Projednání propojení Cyklomagistrály do Saska z Mimoně přes katastry obcí Pertoltice p. R., Brniště, Velký Valtinov a Jablonné v Podještědí
 13. Žádost o úpravu odtokových cest srážkových vod v části obce Luhov
 14. Žádost FK Brniště o příspěvek na zakoupení nového zahradního traktoru
 15. Žádost o podporu akce pochod „Lužická sedmička“
 16. Projednání možnosti zpoplatnění výlepových míst v obci a inzerce ve Zpravodajství
 17. Námitka obce Brniště k návrhu zásad územního rozvoje Libereckého kraje
 18. Různé
 19. Informace starosty
 20. Diskuze
 21. Usnesení a závěr

Ing. Ivan Pastorek

starosta