487 850 193 obec@brniste.cz

P o z v á n k a

na 34. zasedání Zastupitelstva obce Brniště, které se koná dne

ve středu 30. října 2013
od 17. hodin na sále KD Brniště

Program:
1) Zahájení, schválení programu jednání
2) Rozpočtové opatření č. 7/2013
3) Smlouva o zřízení věcného břemene pro společnost ČEPS a.s., el. vedení 400 kV Babylon – Bezděčín
4) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.p.č. 582/8, 582/12 a 28/2 k.ú. Luhov u Mimoně
5) Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí v k.ú. Brniště, Hlemýždí a Velký Grunov od ÚZSVM
6) Smlouvy o právu provedení stavby s Libereckým krajem a Povodím Ohře – obnova mostu M-06 Brniště
7) Žádost o provedení změny územního plánu Obce Brniště
8) Žádost o fin. příspěvek na výstavbu domácí ČOV
9) Žádost o fin. podporu sportovní přípravy a vybavení pro rok 2014
10) Různé
11) Informace starosty
12) Jednání s firmou Kamenolom Brniště a.s.
13) Diskuze
14) Závěr

Ing. Ivan Pastorek
starosta